Verkrijgen van bankfinanciering

Doelen Doelen

Om uw financiering geheel of gedeeltelijk van de bank te krijgen.

Wanneer? Wanneer?

Bij het opstarten, of om de groei te stimuleren.

Met wie? Met wie?

Alleen of met je accountant.

Het nodige

De bank is bijna onmisbaar bij het opstarten van een bedrijf. Het is een partner die je nodig zal hebben, vroeg of laat. Een eerste afspraak met de bank is ook vaak beangstigend. Het is daarom beter jezelf te presenteren met een goed voorbereid project, een dossier of een volledig ondernemingsplan, waarvan je de financiële aspecten goed beheerst.

Als het kapitaal wordt gebruikt bij de opstart van een bedrijf, kan je met een lening bij de bank de cashflow zowel op lange als op korte termijn dekken.

1. Bankfinanciering

De rol van de bank

De bank is een tussenpersoon die geld laat circuleren. Zij kan worden beschouwd als een "financiële dienstverlener". Haar taak bestaat erin geld in te zamelen van depositohouders (particulieren, bedrijven, instellingen) en dit uit te lenen aan andere particulieren of bedrijven, tegen een zekere prijs (rente) en voor een bepaalde duur (termijnen).

In tegenstelling tot kapitaalinvesteerders kan zij geen "risico" lopen met de leningen die zij verstrekt, aangezien het geld dat zij ter beschikking stelt niet van haarzelf is. Vandaar haar natuurlijke, legitieme en professionele voorzichtigheid.

 

"Krediet = vertrouwen": de stelregel van de bankier

Indien een bank aan 20 ondernemingen leningen van 100 verstrekt tegen een rentevoet van 5, behoeft slechts één van deze ondernemingen de lening niet te kunnen terugbetalen om de bank een tekort te bezorgen (zij verliest 100 en wint 19x5 = 95, d.w.z. een verlies van 5, waarbij het verrichte werk, de overheadkosten, enz. niet worden meegerekend). Dit eenvoudige voorbeeld illustreert dat de bankier voorzichtig moet zijn.

 

Om vertrouwen op te bouwen, communiceer volledig en transparant.

Stel jezelf voor, leg jouw project en de bijzonderheden van het bedrijf uit, zodat de bankier jouw realiteit, jouw behoeften en jouw potentieel begrijpt. Blijf hem na de start van de onderneming regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen, resultaten, successen, projecten enz. en eveneens van eventuele moeilijkheden. Op die manier zal reeds een heel deel van het vertrouwenstraject afgelegd zijn op het moment dat je een nieuwe lening aanvraagt.

Als je gebruik maakt van een bankkrediet kan je dat best gebruiken om te voorzien in dagelijkse behoeften met een zeer gering risico (cashflow op korte termijn, een investering zoals een auto of een machine, enz.) Zodra er sprake is van een aanzienlijk risico kan je beter vers kapitaal aantrekken. Met deze gedachte en de regelmatige wederzijdse informatie uitwisselingen, zal je kunnen groeien met bankiers aan jouw zijde.

 

2. Het kredietdossier

Om een lening te krijgen, moet je een kredietdossier invullen bij jouw bankier.

De directe contactpersoon zal de manager of filiaalmanager zijn. Hij of zij vult jouw dossier aan en verdedigt het vervolgens voor een kredietcomité. De uitdaging bestaat erin te begrijpen wat hij nodig heeft en hem voldoende objectieve informatie te verschaffen om aan de criteria te voldoen en op die manier de bank te overtuigen.

 

Om te slagen in deze vaak cruciale fase, volgen hier 12 tips van boekhouders en bankiers:

 • De bank is georganiseerd volgens strikte regels (evenveel leningen van een bepaald type in een bepaalde sector, onderpand vereist voor een bepaald bedrag, maximum percentage van de schuld van x, ...). Het is dus van groot belang om met de bankier te spreken in objectieve, concrete, solide financiële termen. Vertaal jouw project in financiële taal: budgetten, financiering, marges, rendement, financieringsbronnen, enz. Geef de voorkeur aan concrete argumenten, numerieke simulaties, realisme en voorzichtigheid (pessimistische en optimistische scenario’s, bijvoorbeeld).

 

 • Vraag jouw accountant om je te vergezellen tijdens de vergadering. Als financiële experts zullen zij elkaar begrijpen terwijl jij meer duiding geeft bij de werking van jouw bedrijf en toegevoegde waarde.

 

 • Leg uit wie je bent, wat je achtergrond is en wat je beweegredenen zijn. Benadruk jouw sterke punten en bijzonderheden.

 

 • Stel een persoonlijke bijdrage voor, in de vorm van "eigen middelen" of een garantie, want de bankier zal de risico’s van de financiering niet alleen willen dragen. Hij moet eveneens voelen dat je sterk betrokken bent bij het project. Toon daarom jouw dynamische aanpak alsook jouw voorzichtig beheer.

 

 • Als het om cijfers gaat, wees dan precies en ga in detail. Let op de vorm: duidelijkheid, eenvoud, illustraties, enz.

 

 • Doe het niet op het laatste moment, want dat zal de continuïteit van jouw project verstoren. De interne procedure van de bank om uw dossier op te volgen en goed te keuren zal immers enige tijd in beslag nemen.

 

 • Vraag jouw contactpersoon om advies: gelooft hij of zij in het project? Waarom of waarom niet? Welke elementen zou het project kunnen verbeteren? Is er iets anders dat de bank voor jou kan doen (netwerken, enz.)?

 

 • Probeer een duidelijk antwoord te krijgen en, in geval van weigering, de precieze redenen om het dossier te verbeteren.

 

 • Bespreek het voorstel dat jou werd overgemaakt en onderhandel. Als het ingewikkeld lijkt, vraag dan om opheldering voordat je tekent.

 

 • Probeer de garanties en zekerheden die gevraagd worden te beperken.

 

 • Ga na of overheidssteun (subsidies, garanties, enz.) op jouw aanvraag kan worden toegepast, hetzij rechtstreeks bij de bank, hetzij bij de overheid.

 

 • Zodra je het krediet hebt verkregen, blijft je de bankier informeren, nodigt je hem/haar uit op belangrijke momenten (opening, productlancering, enz.), vraag je hem/haar om advies, enz.

 

3. De bedragen...

De bedragen die bankiers je zullen willen lenen, hangen af van :

 • het "eigen vermogen" (het eigen vermogen dat permanent in het bedrijf blijft, d.w.z. het kapitaal + de resultaten die in de voorgaande jaren werden opgebouwd, ook wel "zelffinanciering" genoemd),
 • jouw geloofwaardigheid (opleiding, ervaring, enz.),
 • de waarborgen die je kan stellen: hypotheekgarantie op een gebouw, zekerheden of geblokkeerde rekeningen, inpandgeving van het bedrijf (het merk, het huurcontract, het cliënteel), waarborg door een derde, enz.
 • de te verwachten winstgevendheid van het bedrijf,
 • de risico's die verbonden zijn aan de projecten en de activiteitensector.

 

Ter indicatie: algemeen wordt geschat dat een KMO de helft van zijn behoeften kan lenen. Naarmate het bedrijf groeit, kan deze schuldquote veranderen.

Een klassieke regel die in acht moet worden genomen is dat de looptijd van de lening moet overeenstemmen met de gebruiksduur van het verworven goed of de verworven investering. Als je een pakhuis wil bouwen dat tientallen jaren meegaat, zal je lenen voor de lange termijn, in de vorm van een hypotheek. Voor de aankoop van een vrachtwagen zal een lening voor enkele jaren worden genomen, terwijl voor de financiering van de volgende container die over twee maanden moet worden geleverd, een korte termijn financiering zal worden gezocht.

 

4. Soorten krediet

Er zijn vele en uiteenlopende soorten krediet. De voornaamste soorten krediet die bij de oprichting van een bedrijf worden gebruikt, zijn

 • investeringskrediet (voor de financiering van investeringen op vrij lange termijn, van 5 tot 20 jaar)
 • leningen op afbetaling (voor investeringen met een middellange levensduur, van 1 tot 5 jaar)
 • leasing (b.v. het huren van een auto voor een vaste periode en tegen een vaste prijs, met de mogelijkheid om hem aan het eind van de operatie te kopen),
 • kaskrediet (machtiging om tot een bepaalde limiet negatief te staan op uw rekening om in tijdelijke behoeften te voorzien; let op: de kosten van het gebruik hiervan zijn hoog),
 • overbruggingskrediet of krediet op afbetaling (voor de financiering van een behoefte op korte termijn over een periode van enkele maanden).

Voorzichtigheid is geboden om de schuldenlast en dus de afhankelijkheid en kwetsbaarheid van de onderneming te beperken, vooral wanneer zij startend of klein is. Toch kan het aangaan van schulden vanuit financieel oogpunt een goede zaak zijn door gebruik te maken van een hefboom om groei te ontwikkelen: door te lenen kan je de groei versnellen en de winstgevendheid verbeteren als de kosten van het lenen lager zijn dan het winstgevendheidsniveau. Bovendien kan je op die manier jouw persoonlijke middelen beschikbaar houden.

Als je een positieve cashflow hebt, laat dit geld dan niet onbenut en bespreek met de bankier hoe je deze ‘overschotten’ het beste kan investeren volgens jouw verwachte cash behoeften of investeringen.

Mening van een expert

De financiële crisis heeft geleid tot nieuwe attitudes bij bankiers. Zij hechten meer belang aan de samenhang tussen mens en project omdat zij weten dat  prognoses op zich onzeker zijn. De bankier is er niet om jou een plezier te doen of om jou onderuit te halen. Hij is vooral een professionele partner die ook nieuwe cliënten moet vinden.

voor verder